Centrum komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny

Poradna celostní medicíny

Hlasový pedagog a terapeut

Kultivovaný mluvní a hlasový projev je jedním z předpokladů úspěšnosti v mnoha profesích. Hlasová výchova a výuka základů pěvecké techniky rozhodně není pouze doménou zpěváků. Lidský hlas jako základní komunikační prostředek je důležitý nejen pro tzv. hlasové profesionály (herce, zpěváky, učitele, moderátory atd.), ale pro všechny, kteří často pracují s hlasem a komunikují s lidmi. Vhodné je též začít již v dětském věku, u zpěváků, ale např. i tehdy, pokud si všimnete, že dítě má problémy s hlasem, s nadměrným a hlasitým hlasovým projevem (může se jednat o tzv. dětskou hyperkinetickou dysfonii).

Využití pěveckého pedagoga jako hlasového terapeuta ve foniatrii je jednou z možností, jak rozvíjet špatně znějící hlas směrem ke správné fyziologické fonaci. Individuální práce s klientem je zaměřena na získání základních pěvecko technických a psychosomatických návyků (správné dýchání a tvoření hlasu, přesná artikulace, modulace a intonace hlasu, frázování, interpretace, tréma při řeči a zpěvu atd.).

Práce hlasového pedagoga spočívá ve výuce techniky zpěvu, nápravě hlasových poruch a práci s mluvním hlasem. Pěvecká technika je využívána pro reedukaci hlasových poruch, nápravu zanedbaného mluvního projevu a zlepšení projevu vokálního. Neméně důležitou součástí je hlasové poradenství, péče o hlas a hygiena hlasu.

Rehabilitace hlasu pěveckou metodou je určena zejména pro klienty s hlasovými obtížemi, které jsou způsobeny jednak organickými změnami na hlasivkách, jednak pouze nesprávným a nešetrným užíváním hlasových technik bez organických změn na hlasivkách.

Správná hlasová technika je jedním z předpokladů zdravého hlasu. Nesprávná hlasová technika vede k rychlé unavitelnosti hlasu a vzniku hlasových poruch. Cílem hlasového pedagoga je proto naučit klienty starat se o svůj hlas a zdokonalovat hlasovou techniku, neboť kultura mluvního a zpěvního hlasu je prevencí hlasových obtíží.
Výuka sólového zpěvu

Další službou, kterou nabízí hlasový pedagog je výuka sólového zpěvu. Výuka zpěvu je určena pro děti i dospělé, začínající i pokročilé zpěváky. Primárně je výuka zpěvu určena pro zdravý hlas, je však vždy vyučována s přihlédnutím ke správnému rozvoji hlasu a fyziologické fonaci. V případě hlasových potíží je individuálně přizpůsobována a kombinována opět s rehabilitačními hlasovými technikami.
Hlasová a pěvecká hlasová výchova

Hlasová výchova je určena pro všechny, kteří chtějí zlepšit úroveň mluveného i vokálního projevu. Pro hlasové profesionály, jako prevence přetěžování a nesprávného zacházení s hlasem. Cílem kurzu je naučit správnému tvoření tónu, docílení znělého a nosného hlasu, ovládání základních vlastností hlasu (výška, barva, dynamika hlasu).

Pěvecká hlasová výchova je určena zejména pro děti, které se chtějí věnovat zpívání, zpívají ve sboru nebo si zkrátka jen chtějí zpívat pro radost. Vhodná je také pro děti, které trpí dechovými obtížemi, onemocněním dýchacím cest apod. Pěvecká výchova spočívá ve výuce základů pěvecké techniky (hlasová, dechová, artikulační cvičení), dbáme na správné a přirozené držení těla. V hodinách jsou zařazeny také tělesná cvičení, která pomáhají zvláště k uvědomělému zdravému dýchání a získání dechové opory. Hlasová výchova fyziologicky rozvíjí hlas a je vedena s přihlédnutím k dětskému věku. Na děti nejsou kladeny přehnaně vysoké nároky, naším cílem je zdravé používání hlasu a jeho příprava k případnému dalšímu rozvoji pěvecké techniky.
Další informace:

Místo provozovny:

Poliklinika Mazurská
Mazurská 484, Praha 8

 3. patro a přízemí

Návštěvní hodiny:


Pondělí až pátek 8.00 - 20.00

Sudá sobota po telefonickém objednání


Telefon: 283 024 317, 774 229 170
E-mail: recepce@comhealth.cz

Facebook